top of page

Legal environment

CSRD Dyrektywa wprowadzająca raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa 2022/2464 wprowadzająca zmiany m.in. w zakresie Dyrektywy o Rachunkowości obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa o Sprawozdaniach Finansowych

Dyrektywa 2013/34 w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek

NFRD Dyrektywa wprowadzająca obowiązek raportowania niefinansowego

Dyrektywa zmieniająca Dyrektywę o Rachunkowości wprowadzająca obowiązki w zakresie raportowania niefinansowego

NFRD Wytyczne do sprawozdawczości niefinansowych oraz suplement dotyczy informacji o

Wytyczne Komisji dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych

Placeholder Image

Porozumienie Paryskie

Porozumienie Paryskie do Ramowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmiany Klimatu przyjęte w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 roku

Taksonomia

Rozporządzenie 2020/852 w sprawie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

Ujawnianie informacji dot. zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych

Rozporządzenie 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Placeholder Image

Ustawa o Rachunkowości

Art. 49b Ustawy o rachunkowości: obowiązki w zakresie raportowania niefinansowego w Polsce

Zrównoważona Środowiskowo Działalność Gospodarcza

Akt Delegowany do art. 8 Taksonomii dotyczący sprecyzowania treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej

bottom of page