top of page

Czym jest CSRD

14 sty 2023

CSRD czyli dyrektywa o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju

CSRD to dyrektywa UE, przyjęta w dniu 14 grudnia 2022 w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wprowadza obowiązek zamieszczania w sprawozdaniach z działalności jdenostki dodatkowe infomacje w przedmiocie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem to czynniki środowiskowe, społeczne, z zakresu praw człowieka oraz czynniki z zakresu zarządzania, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu łapówkarstwu.

 

CSRD zastąpi obowiązki raportowania w kwestiach "niefinansowych", które w tej chwili obciążają duże jednostki, mające ponad 500 zatrudnionych (obecnie dotyczy to około 11,700 podmiotów w Wuropie). Obecne obowiązki stanowią część dyrektywy o sprawozdaniach finansowych [1] która została zmieniona na podstawie NFRD [2]. Założeniem leżącym u podstaw nowego raportowania w jest aby było ono bardziej szczegółowe, ujednolicone i spełniało potrzeby UE w zakresie raportowania z zakresu zrównoważonego rozwoju, jako obecnie istniejące standardy są niewystarczające .

 

Komisja przyjmie standardy w zakresie zrównoważonego raportowania do 30 czerwca 2023 r. oraz dalsze bardziej szczegółowe standardy w terminie do 30 czerwca 2024 r.

 

W odniesieniu do kwestii środowiskowych, standardy określą zakres informacji jakie jednostki będą musiały ujawniać w zakresie:


(i) łagodzenia zmian klimatycznych


(ii) adresowania w swojej działalności problemów związanych ze zmianami klimatycznymi


(iii) wody i zasobów morskich


(iv) wykorzystywania zasobów oraz prowadzenia gospodarki w obiegu zamkniętym


(v) zanieczyszczenia


(vi) bioróżnorodności oraz ekosystemów.

 

W odniesieniu do kwestii społecznych oraz poszanowania praw człowieka, standardy określą zakres informacji jakie jednostki będą musiały ujawniać w zakresie:


(i) równego traktowania i równych możliwości dla wszystkich, włączając równość płci, równość płac za pracę tej samej wartości, szkoleń i możliwości rozwoju umiejętności, zatrudnienia oraz zaangażowania osób z niepełnosprawnością, środków podejmowanych przeciwko przemocy i molestowaniu w miejscu pracy oraz różnorodności


(ii) warunków pracy, w tym bezpieczeństwa pracy, czasu pracy, odpowiednich płac, dialogu społecznego, wolności zrzeszania się, istnienia rad zakładowych, rokowań zbiorowych, w tym wskazania odsetka zatrudnionych objętych układami zbiorowymi, prawami pracowników do informacji, konsultacji i przynależności, równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, BHP


(iii) poszanowanie praw człowieka, podstawowych wolności, zasad demokracji, zasad ustanowionych w Konwencji Praw Człowieka oraz innych konwencjach ONZ dotyczących praw człowieka, praw pracownika oraz Karty Praw Podstawowych UE.

 

W odniesieniu do kwestii zarządzania, standardy określą zakres informacji, jakie jednostki będą musiały ujawniać w zakresie:


(i) roli organów administracyjnych, zarządu i nadzorczych jednostek w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju, składu tych organów oraz ich ekspertyzy oraz umiejętności w zakresie pełnienia tej roli a ponadto dostępu tych organów do takiej ekspertyzy oraz umiejętności;


(ii) podstawowe elementy wewnętrznej kontroli oraz zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do zrównoważonego raportowania oraz procesu podejmowania decyzji;


(iii) etyki biznesu i kultury korporacyjnej, w tym przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu korupcji, ochrony sygnalistów i dobrostanu zwierząt;


(iv) działania i zobowiązania jednostki w odniesieniu do wykonywania wpływu politycznego, w tym działalności lobbingowej;


(v) zarządzania i jakości relacji z klientami, dostawcami oraz społecznościami, na które ma wpływ jednostka, w tym zasad dokonywania płatności, w szczególności w odniesieniu do opóźnionych płatności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Pełna nazwa dyrektywy to: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej - zapraszam do lektury mojego artykułu na str 11 magazynu Poland Weekly:  https://polandweekly.com/wp-content/uploads/2023/01/PW_1.pdf

 

[1] https://www.lawforpleasure.com/items-2/dyrektywa-o-rachunkowości

[2] https://www.lawforpleasure.com/items-2/nfrd-dyrektywa-wprowadzająca-obowiązek-raportowania-niefinansowego

bottom of page