top of page
<Back

CSRD Dyrektywa wprowadzająca raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa 2022/2464 wprowadzająca zmiany m.in. w zakresie Dyrektywy o Rachunkowości obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju

CSRD Dyrektywa wprowadzająca raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa nakłada obowiązki w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, czyli: środowiskowych, społecznych i praw człowieka, zagadnień z zakresu zarządzania, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu korupcji.

Jej pełne wejście w życie, spowoduje zastąpienie dyrektywy NFRD, która wprowadziła tzw. raportowanie niefinansowe.

Na jej podstawie, zostanie zwiększony krąg podmiotów zobowiązanych do specjalnego raportowania (obecnie zobowiązanych w całej UE jest ponad 11 tys. podmiotów a przedmiotowa liczb wzrośnie do ponad 50 tys.), zostaną przyjęte przez Komisję standardy raportowania, a samo raportowanie będzie dokonywane w sposób elektroniczny. Pojawi się też nowa profesja: weryfikacją raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju będą mogli zajmować się tylko uprawnieni biegli i akredytowane jednostki.

Więcej na ten temat można znaleźć w moich publikacjach w Poland Weekly (str. 11 https://polandweekly.com/wp-content/uploads/2023/01/PW_1.pdf) oraz pod linkiem: https://www.lawforpleasure.com/news-1-1/czym-jest-csrd)

Pełny tekst: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Link do dokumentu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:322:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2088-20200712

bottom of page